Hálózati okosságok

Firewalld

Port tesztelés BASH-sel

/dev/tcp/host/port: (If host is a valid hostname or Internet address, and port is an integer port number or service name, bash attempts to open a TCP connection to the corresponding socket.)

/dev/udp/host/port: (If host is a valid hostname or Internet address, and port is an integer port number or service name, bash attempts to open a UDP connection to the corresponding socket.)

So you could use something like this:

xenon-lornix:~> cat < /dev/tcp/127.0.0.1/22
SSH-2.0-OpenSSH_6.2p2 Debian-6
^C pressed here

Szkriptbe:

(echo > /dev/tcp/localhost/1500) >/dev/null 2>&1 && echo "It's up" || echo "It's down"
while [[ -n $((echo > /dev/tcp/$TCPS/$TCPP) 2>&1 > /dev/null) ]]; do echo varunk; sleep 10; done

NFS okosságok

Portcheck (link)

SSH okosságok

SSH-n másolás köztes állomáson át

tar cvf - file1 file2 | ssh KoztesHoszt "ssh -o \"StrictHostKeyChecking no\" CelHoszt \"cd CelMappa && tar -xvf -\""

Kicsit kultúráltabban:

~/.ssh/config:

Host jumphost1
 User username1
Host jumphost2
 User username2
 ProxyCommand ssh -W %h:%p jumphost1
Host jumphost3
 User username3
 ProxyCommand ssh -W %h:%p jumphost2
Host server
 User username4
 ProxyCommand ssh -W %h:%p jumphost3

Majd

ssh/scp server ...

Több parancs futtatása SSH-n

ssh user@server "$( cat <<'EOT'
echo "These commands will be run on: $( uname -a )"
EOT
)"

Vagy csak simán az escape problémákra megoldás:

ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| \'{ print \$2 }\' \> /tmp/back.tmp

or you could double quote the single quotes instead of escaping them (in both cases, you need to escape the dollar sign)

ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| "'{ print \$2 }'" \> /tmp/back.tmp

Jelszavas sudo parancs futtatása SSH-n

#!/bin/bash
read -a Pass -s -p "Jelszavad? : "
expect -c "
   set timeout 5
   spawn ssh -tt -n $server \"echo -e \\"$Pass\\r\\" | sudo -S <parancs>\"
   expect "Are you sure" { send "yes\r"} timeout {}
   expect "?assword:"
   send \"$Pass\r\"
   expect eof"

Az ssh parancs ne hajtsa végre a hibás RC kódú parancs utáni többi parancsot: set -e

SFTP leírások

[[https://serverfault.com/questions/639042/does-openssh-sftp-server-use-umask-or-preserve-client-side-permissions-after-put|File permissions]]
[[https://www.techrepublic.com/article/how-to-set-up-an-sftp-server-on-linux/|How to set up SFTP server on Linux]]

Egyéb okosságok

Network socket darabszám mérő

netstat -an | awk '/^tcp/ {A[$(NF)]++} END {for (I in A) {printf "%5d %s\n", A[I], I}}'

Hálózati áteresztőképesség mérés

iperf-fel, 25-ös porton, Mb-ban kiírva, 45 mp-ig, 2 mp-enként kiírva az aktuális rátát, 3 szálon (bővebb tutorial):

[node2]# iperf -p 25 -s (server)
[node1]# iperf -f m -p 25 -c node2 -t 45 -i 2 -P 3 (client)

SSH-val (UNIX/Linux):

[node1]# cat /dev/zero | ssh node2 "cat > /dev/null"

FTP-vel (Unix/Linux):

[node1]# ftp node2
ftp> bin
ftp> put "| dd if=/dev/zero bs=32k count=10000 " /dev/null

Hálózat felderítés

nmap -sP hoszt/hálózat

Port scanning

nmap -sT hoszt

Ethernet és FC portok lekérdezése

#!/bin/bash
SEARCH=${1-.}
VLAN_SNIFF_TIME=10
#ETH
echo "Port#Address#Speed#State#VLANs#Slaves" | awk -F'#' '{printf "%-25s | %-17s | %10s | %-10s | %-13s | %-15s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6}'
echo "# Ethernet:"
for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | grep "$SEARCH" | sort -k1); do
    STATE=$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/yes/Link UP/' -e 's/no/Link DOWN/')
    SPEED=$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Speed/{print $2}' | sed 's/^[0-9]*/& /')
    MAC=$(ip addr | grep -A1 "[^@]$ETH:" | grep -o '\([0-9abcdef]\{2\}:\)\{5\}[0-9abcdef]\{2\}' | awk '{print $1}' | grep -v 'ff:ff:ff:ff:ff:ff')
    VLANS=$(timeout ${VLAN_SNIFF_TIME} tcpdump -c 1000 -nni $ETH -e vlan 2>/dev/null | grep -o 'vlan [0-9]*' | sort | uniq | awk '/vlan/{print $2}' | tr '\n' ' ')
    SLAVES=""
    for BOND in `ls /proc/net/bonding/* 2>/dev/null`; do
      if [[ $(grep -c "Slave.*$ETH" $BOND) -gt 0 ]]; then
        MAC=$(grep -A5 "Slave.*$ETH" $BOND | tail -n1 | grep -oP '(?<=addr: ).*$')
      fi
    done
    if [[ $ETH =~ ^bond ]]; then
        SLAVES=$(awk '/^Slave Interface/{print $3}' /proc/net/bonding/$ETH | tr '\n' ' ')
    fi
    echo "$ETH#$MAC#$SPEED#$STATE#$VLANS#$SLAVES" | awk -F'#' '{printf "%-25s | %-17s | %10s | %-10s | %-13s | %-15s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6}'
done
#FC
echo "# Fiber Channel:"
for PORT in $(ls -d /sys/class/fc_host/host*); do
    STATE=$(cat $PORT/port_state)
    SPEED=$(cat $PORT/speed)
    WWN=$(cat $PORT/port_name | sed 's/^0x//')
    echo "$PORT#$WWN#$SPEED#$STATE" | awk -F'#' '{printf "%-25s | %-17s | %10s | %-10s\n",$1,$2,$3,$4}'
done

Processz izolálása hálózaton

#!/bin/bash
[[ -e /var/run/netns/kalitka ]] || ip netns add kalitka
ip netns exec kalitka ip addr add 127.0.0.1/8 dev lo
ip netns exec kalitka ip link set dev lo up
ip netns exec kalitka $*

VLAN tag-ek az interfész csomagjain

tcpdump -c 1000 -nni bond0 -e vlan | grep -o 'vlan [0-9]*' | sed 's/^.*$/Found & tagged pockets/' | sort | uniq

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialNetworking.html#MULTICAST

Subnet Mask Cheat Sheet